Cuộc sống là những tháng ngày phấn đấu hết mình cố găng vì tương lai, vì thành công phía trước nhưng không tránh khỏi thất bại. 30 câu danh ngôn sau sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời.

Danh ngôn về thành công & thất bại giúp bạn được truyền cảm hứng

30 câu danh ngôn về thành công & thất bại thay đổi cuộc đời bạnDanh ngôn về thành công & thất bại giúp bạn được truyền cảm hứng

1. Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.  (Winston S. Churchill)

Thành công không phải là ở đầu cuối ; thất bại không phải là chết người : Đó là sự can đảm và mạnh mẽ để liên tục .

2. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. (Herman Melville)

Thà thất bại trong sự độc lạ còn hơn thành công trong việc bắt chước .

3. The road to success and the road to failure are almost exactly the same. (Colin R. Davis)

Con đường thành công và con đường thất bại gần như trọn vẹn giống nhau .

4. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. (Henry David Thoreau)

Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó .

5. Opportunities don’t happen. You create them. (Chris Grosser)

Cơ hội không xảy ra. Bạn tạo ra chúng .

6. Don’t be afraid to give up the good to go for the great. (John D. Rockefeller)
Đừng ngại từ bỏ điều tốt đẹp để đi đến điều vĩ đại.

7. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. – Thomas Jefferson

Tôi thấy rằng tôi càng thao tác chịu khó thì có vẻ như tôi càng gặp nhiều suôn sẻ .

8. There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. (Ray Goforth)

Có hai kiểu người sẽ nói với bạn rằng bạn không hề tạo ra sự độc lạ trong quốc tế này : những người ngại thử và những người sợ bạn sẽ thành công .

9. Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better. (Jim Rohn)

Những người thành công làm những điều mà những người không thành công không sẵn lòng làm. Đừng ước nó thuận tiện hơn, hãy ước bạn tốt hơn .
30 câu danh ngôn về thành công & thất bại thay đổi cuộc đời bạnDanh ngôn về thành công & thất bại giúp bạn được truyền cảm hứng

10. Try not to become a man of success. Rather become a man of value. (Albert Einstein)

Hãy nỗ lực đừng trở thành một người đàn ông thành công. Hãy trở thành một người đàn ông có giá trị .

11. Never give in except to convictions of honor and good sense. (Winston Churchill)

Không khi nào nhượng bộ ngoại trừ những tin cậy về danh dự và ý thức tốt .

12. Stop chasing the money and start chasing the passion. (Tony Hsieh)

Hãy ngừng chạy theo đồng xu tiền và khởi đầu theo đuổi đam mê .

13. Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.(Winston Churchill)

Thành công là bước tiến từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết .

14. I owe my success to having listened respectfully to the very best advice, and then going away and doing the exact opposite. (G. K. Chesterton)

Tôi mang ơn thành công của mình vì đã tôn trọng lắng nghe những lời khuyên tốt nhất, và sau đó bỏ đi và làm ngược lại .
15. Would you like me to give you a formula for success ? It’s quite simple, really : Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all .
You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success .

(Thomas J. Watson)

Bạn có muốn tôi phân phối cho bạn một công thức để thành công không ? Nó khá đơn thuần, thực sự là : Nhân đôi tỷ suất thất bại của bạn. Bạn đang nghĩ thất bại là quân địch của thành công. Nhưng không hề .

Bạn có thể nản lòng bởi thất bại hoặc bạn có thể học hỏi từ nó, vì vậy hãy tiếp tục và mắc sai lầm. Hãy làm tất cả những gì có thể. Bởi vì hãy nhớ rằng đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công.

16. If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.(Jim Rohn)

Nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng mạo hiểm với những điều thông thường, bạn sẽ phải xử lý những điều thông thường .

17. The ones who are crazy enough to think they can change the world, are the ones that do. (Anonymous)

Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể biến hóa quốc tế, là những người làm được .

18. Do one thing every day that scares you. (Anonymous)

Mỗi ngày hãy làm một việc khiến bạn sợ hãi .

19. All progress takes place outside the comfort zone. (Michael John Bobak)

Mọi sự văn minh đều diễn ra bên ngoài vùng tự do .

20. People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy. (Tony Robbins)

Những người thành công đều có động lực. Càng thành công, họ càng muốn thành công và càng tìm ra nhiều cách để thành công. Tương tự như vậy, khi ai đó thất bại, khuynh hướng đi xuống là hoàn toàn có thể trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành xong .

Danh ngôn về sự thất bại giúp bạn thay đổi

30 câu danh ngôn về thành công & thất bại thay đổi cuộc đời bạnDanh ngôn về sự thất bại giúp bạn thay đổi

21. Failure isn’t fatal, but failure to change might be. (John Wooden)

Thất bại không phải là chết người, nhưng nếu không biến hóa được thì hoàn toàn có thể là .

22. Everything you want is on the other side of fear. (Jack Canfield)

Mọi thứ bạn muốn đều nằm ở phía bên kia của nỗi sợ hãi .

23. Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. (Coco Chanel)

Thành công thường đạt được bởi những người không biết rằng thất bại là không hề tránh khỏi .

24. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. (Robert F. Kennedy)

Chỉ những người dám thất bại lớn mới hoàn toàn có thể đạt được thành công lớn .

25. The phoenix must burn to emerge. (Janet Fitch)

Phượng hoàng phải phát cháy để nổi lên .
30 câu danh ngôn về thành công & thất bại thay đổi cuộc đời bạnDanh ngôn về sự thất bại giúp bạn thay đổi

26. Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. (Denis Waitley)

Thất bại nên là người thầy của tất cả chúng ta, không phải là người triển khai tất cả chúng ta. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường vòng trong thời điểm tạm thời, không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả .

27. “Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. (Denis Waitley)

Thất bại nên là giáo viên của chúng tôi, không phải là người thực thi của chúng tôi. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường vòng trong thời điểm tạm thời, không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả .

28. Most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure. (Napoleon Hill)

Hầu hết những người vĩ đại đã đạt được thành công lớn nhất của họ chỉ một bước sau thất bại lớn nhất của họ .

29. When you take risks you learn that there will be times when you succeed and there will be times when you fail, and both are equally important. (Ellen DeGeneres)

Khi bạn chấp nhận rủi ro, bạn học được rằng sẽ có lúc thành công và cũng có lúc thất bại, và cả hai đều quan trọng như nhau.

30. What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable? (John Green)

Sống sót có ích gì nếu bạn không tối thiểu cố gắng nỗ lực làm một điều gì đó đáng chú ý quan tâm ?
Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.