“ Phước cho người nào để lòng đáng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va ” ( Thi Thiên 40 : 4 a ) .

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta phải tin cậy Chúa như thế nào? Phước hạnh của người tin cậy và nhận biết Chúa là gì? Nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã nhận được phước hạnh như thế nào khi tin cậy Chúa? Bạn kinh nghiệm được phước hạnh nào khi hết lòng tin cậy Ngài?

Vua Sa-lô-môn là vị vua được Chúa ban cho sự khôn ngoan, thông sáng tiêu biểu vượt trội mọi thời đại ( I Các Vua 4 : 29 – 30 ), thế nhưng ông lại khuyên, “ Hãy hết lòng đáng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con ” ( câu 5 ). Không phải ông chỉ khuyên đơn thuần “ đáng tin cậy, ” nhưng phải “ hết lòng đáng tin cậy, ” nghĩa là trọn vẹn tín thác và tuyệt đối nương dựa vào Chúa. Hai từ “ đáng tin cậy ” và “ nương cậy ” đều diễn đạt một kinh nghiệm tay nghề tựa hẳn body toàn thân tất cả chúng ta vào một người hay một vật nào đó trong thực trạng tất cả chúng ta không còn sức lực lao động và trọn vẹn nhờ vào vào người hay vật đó với lòng tin tuyệt đối .

Dù Vua Sa-lô-môn có khôn ngoan đến đâu, ông cũng nhận thức rõ rằng ông không thể làm được gì nếu không nương dựa và tin cậy vào Đức Giê-hô-va. Từ kinh nghiệm cá nhân, ông tiếp tục khuyên chúng ta không nên “nương cậy nơi sự thông sáng” của mình. Sự thông sáng cần thiết cho cuộc sống nhưng thông sáng của con người thường bị giới hạn và thiển cận. Ngược lại, chúng ta phải hết lòng nương dựa và tin cậy Chúa trong mọi khía cạnh hay quyết định của đời sống. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải “nhận biết Chúa,” Đấng toàn năng và cầm quyền trên cả vũ trụ, trong mọi đường lối và công việc của mình, Ngài sẽ “chỉ dẫn” chúng ta (câu 6). Vua Sa-lô-môn đã kinh nghiệm được những phước hạnh trong đời sống khi ông hết lòng tin cậy Chúa. Vương quốc của Vua Sa-lô-môn được hưng thịnh, danh tiếng của ông được nhiều dân tộc biết đến.
Giê-ru-sa-lem trở nên trung tâm của thế giới trong suốt thời gian Vua Sa-lô-môn trị vì (II Sử Ký 9:23). Tất cả là do ông nhận biết Chúa, làm theo kinh nghiệm của vua cha truyền đạt (I Sử Ký 22:13) và nương cậy nơi sự hướng dẫn của Chúa.

Trải dài suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều người được Chúa ban phước khi đặt lòng tin cậy nơi Chúa như các ông Áp-ra-ham, Giô-sép, Đa-ni-ên,… Chính Vua
Đa-vít cũng kinh nghiệm phước hạnh khi vua kiên nhẫn trông chờ và nương cậy Chúa, nên ông nói “Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 40:4a). Tiên tri Giê-rê-mi cũng cho biết “Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt” (Giê-rê-mi 17:7–8 BTTHĐ). Thật phước hạnh biết bao cho một người đặt lòng tin cậy nơi Chúa! Theo lời khuyên của Vua Sa-lô-môn, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.

Bạn có hết lòng tin cậy Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con hết lòng đáng tin cậy Chúa và nhận ra Ngài là Chủ đời sống con để con kinh nghiệm tay nghề được phước hạnh, và sự thương xót của Ngài sẽ theo con đến trọn đời .
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm : Ru-tơ 3 .
Văn Phẩm Nguồn Sống : https://www.vpns.org/dang-hien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.