“ Vả, ấy là nhờ Ngài mà bạn bè ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho tất cả chúng ta ” ( I Cô-rinh-tô 1 : 30 ) .

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn trình bày những lý do nào để chứng minh sự khôn ngoan quý hơn của cải vật chất? Người nhận được khôn ngoan từ Chúa sẽ nhận được những kết quả gì? Bạn quyết định sống thế nào khi nhận biết giá trị quý báu của sự khôn ngoan?

Vua Sa-lô-môn nghiên cứu và phân tích cho con thấy giá trị của sự khôn ngoan “ quý giá hơn châu ngọc ” và quý hơn mọi vật quý báu nhất trên đời này. Thứ nhất, sự khôn ngoan dạy cho con người biết kính sợ Chúa và sống thánh khiết. Sự khôn ngoan giúp cho con người tránh những điều ác như kiêu ngạo, xấc xược, theo đường ác, miệng gian tà ( câu 13 ). Thứ hai, sự khôn ngoan giúp cho con người có hướng đi đúng đắn cho cuộc sống và có sự hiểu biết cùng năng lượng để triển khai những tham vọng ( câu 14 ). Thứ ba, sự khôn ngoan là điều tối thiết yếu vì giúp những vua, những quan, tức những nhà chỉ huy đưa ra phán quyết công minh, quản lý một cách công chính và biết cách chỉ huy ( câu 15 – 16 ) .

Chính Vua Sa-lô-môn cũng vì muốn xét xử dân của Chúa cách công chính nên ông đã xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan (xem I Các Vua 3:9), và Ngài đã nhậm lời cầu xin của ông. Sự khôn ngoan luôn đi kèm theo sự kính sợ Đức Giê-hô-va (câu 13), và điều này được Vua Sa-lô-môn nhắc đi nhắc lại xuyên suốt sách Châm Ngôn. Chúng ta có thể tìm thấy những điều ấy trong những câu Kinh Thánh sau đây: Châm Ngôn 1:7, 29; 2:5; 3:7; 8:13; 9:10; 10:27; 14:2, 26–27; 15:16, 33; 16:6; 19:23; 23:17; 24:21; 31:30. Tại sao ông nhấn mạnh về sự kính sợ Đức Giê-hô-va nhiều lần như vậy? Vì sự kính sợ Chúa là khởi đầu và căn nguyên của sự khôn ngoan. Và điều quan trọng nhất của sự khôn ngoan là hướng dẫn con người nhận biết và tin Chúa.

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh sự khôn ngoan từ Chúa khác với sự khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian. Sự khôn ngoan của thế gian là khôn ngoan của con người nên chỉ có giá trị ở thế gian, tuy nhiên vì con người bất toàn và chóng qua nên sự khôn ngoan của con người cũng vậy. Sự khôn ngoan của Chúa là khôn ngoan thiên thượng, có thể không mang lại cho con người danh tiếng, của cải trong đời này, hay đôi khi bị xem là khờ dại theo cách nhìn của người trong thế gian, nhưng sự khôn ngoan từ Chúa mang lại cho con cái Ngài sự thánh khiết và cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu (I Cô-rinh-tô 1:26–30). Khi nhận biết giá trị của sự khôn ngoan trong Chúa, chúng ta luôn tận dụng những ngày trên đất để tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa và đầu tư cho Nước Trời.

Bạn đang dùng sự khôn ngoan để ưu tiên tìm của cải vật chất hay tìm cầu ý Chúa hằng ngày?

Tạ ơn Chúa vì Ngài cho con sự khôn ngoan để biết điều ngay lẽ phải, để sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con biết giá trị khôn ngoan quý hơn của cải vật chất, linh hồn quý hơn cả trần gian, để hướng đời con tìm cầu sự sống đời đời .∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm : Thi Thiên 138 — 139 .Văn Phẩm Nguồn Sống : https://www.vpns.org/dang-hien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.