Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân đúng nhất

Bạn muốn tìm cho mình những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân mà bạn cảm thấy đúng đắn nhất. Bạn đừng lo bởi danhngon24h đã chọn lọc tất cả ở dưới đây.
Hãy cùng nhau khám phá nhé!

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân yêu thích nhất

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân yêu thích nhất

1. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it.
Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

2. Believe you can and you’re halfway there.
Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

3. Defeat is simply a signal to press onward.
Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

4. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.
Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

5. Those who don’t believe in magic will never find it.
Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

6. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.
Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

7. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.
Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

b%C3%ACa s%C3%A1ch t%E1%BB%95ng h%E1%BB%A3p c%C3%A2u n%C3%B3i hay gi%E1%BA%A3m kb e1593709783557 -danhngon24h

8. Not how long, but how well you have lived is the main thing.
Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

9. I love those who can smile in trouble.
Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

10. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.
Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

11. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James
Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

12. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.
Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

13. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.
Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

14. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

15. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.
Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.

Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân hay nhất

resize min e1593709752376 -danhngon24h

1. At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things. – Albert Camus
Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.

2. It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. – Agnes Repplier
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

3. Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself. – William Faulkner
Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.

4. There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. – William Arthur Ward
Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.

5. I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself. – Aldous Huxley
Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.

6. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown
Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

7. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown
Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân hay nhất

8. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson
Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

9. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy
Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

10. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

b%C3%ACa s%C3%A1ch ti%E1%BA%BFng anh h%E1%BB%8Dc111 e1593709857347 -danhngon24h

11. Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy
Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

12. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.
Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

13. The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance. – Benjamin Franklin
Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.

14. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. – Henry David Thoreau
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

15. Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel
Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất

Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất

1. Life is short, smile while you still have teeth.
Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

2. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem.
Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

3. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.
Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

4. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.
Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

5. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.
Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

6. It does not do to dwell on dreams and forget to live.
Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

7. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.
Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

h%C3%8CNH %E1%BA%A3nh thu th%E1%BA%ADp email e1593709835463 -danhngon24h

8. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

9. This too, shall pass.
Rồi mọi chuyện sẽ qua.

10. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để cười.

11. Life is a story. Make yours the best seller.
Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

12. The busy have no time for tears.
Người bận rộn không còn thời gian để khóc

13. When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.
Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra; nhưng chúng ta thường nhìn rất lâu và rất tiếc nuối khi cánh cửa đóng kín mà chúng ta không thấy cái nào đã mở ra cho chúng ta.

14. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.
Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.

15. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

những câu nói tiếng anh hay về bản thân

Phía trên là những câu tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn thay đổi hoàn thiện bản thân trong cuộc sống và học tiếng Anh hữu hiệu nhất. Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

BÀI VIẾT HỮU ÍCH NHẤT

>>> Tus hay về bạn thân được chia sẻ nhiều nhất mạng xã hội 

>>> Những câu nói hay về cuộc sống gia đình ý nghĩa nhất

>>> Những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống yêu thích nhất 

>>> Những câu nói hay về con gái của mẹ yêu thích nhất

>>> Những câu nói hay về phụ nữ mạnh mẽ yêu thích nhất 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.