Dưới đây là một số ví dụ về các tính năng dành riêng cho danh mục:

Here are some examples of category-specific features:

support.google

Thất bại của Regis Air đã nghiền nát các danh mục đầu tư của tôi.

This Regis Air fiasco’s crushing my portfolio.

OpenSubtitles2018. v3

Một số danh mục được tạo sẵn, nhưng bạn có thể thêm các danh mục khác.

Some categories are already created, but you can add more .

support.google

Tôi nghĩ rằng tôi đã biết tất cả mọi người với một danh mục đầu tư như ông.

I thought I knew everyone with an investment portfolio as broad as yours.

OpenSubtitles2018. v3

Các danh mục bạn có thể chặn là:

The categories you can block are :

support.google

Nếu hắn có một trang web hợp pháp danh mục đầu tư, chứng chỉ thích hợp,

Well, if he has a legitimate web site and portfolio,

OpenSubtitles2018. v3

Nhãn giúp bạn sắp xếp nội dung thành các danh mục tùy chỉnh.

Labels help you organize your assets into custom categories .

support.google

Bạn có thể tìm hiểu thêm về danh mục Rượu và Cờ bạc/cá cược.

Learn more about the Alcohol and Gambling / betting categories .

support.google

Trong danh mục thứ tư được xuất bản năm 1999, nó được liệt kê là BAT99-119.

In the fourth catalogue published in 1999, it is listed as BAT99-119.

WikiMatrix

Xem dữ liệu theo danh mục Dữ liệu (Data catalog)

Browse the Data catalog

worldbank.org

Danh mục chính giọng nói sẽ chuyển đổi tất cả mọi thứ.

Voice navigation will transform everything .

ted2019

Có ba loại danh mục nhạy cảm: Chuẩn, Bị hạn chế và Đang phát triển.

There are three types of sensitive categories : Standard, Restricted, and Under development .

support.google

Danh mục này chứa các phân loại phổ cho 10.351 sao, chủ yếu là phía bắc của độ lệch −25 °.

This catalogue contained spectroscopic classifications for 10,351 stars, mostly north of declination −25°.

WikiMatrix

Trong Danh mục này viết tên là Nậm Mở.

For instance, the only requirement in that is your name will be scripted.

WikiMatrix

Google Doanh nghiệp của tôi trước đây sử dụng một bộ tiêu chuẩn danh mục khác.

Google My Business previously used a different set of category standards .

support.google

Luận điểm thứ hai trong danh mục của tôi là sự biến đổi khí hậu.

A second item on my checklist is climate change .

QED

Các thiết bị trong danh mục bạn đã loại trừ theo quy tắc hoặc theo cách thủ công.

Devices in the catalog you have excluded either by rule or manually.

support.google

Đi sâu vào từng độ tuổi để xem dữ liệu cho tham số Danh mục khác.

Drill in to each of the age brackets to see data for the Other Category dimension .

support.google

Các danh mục này không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào hoặc báo cáo của bạn.

Thes e categories don’t affect any data or your reports .

support.google

Di chuyển tới Danh mục sách

Go to your Book Catalogue

support.google

Danh mục nhạy cảm của trang web và ứng dụng không thể sử dụng tiếp thị lại.

Sensitive categories of websites and apps can’t use remarketing .

support.google

Tạo ra Danh mục Từ

Creating Word List

KDE40. 1

Năm 2005, McFly thắng giải Brit Award cho danh mục “Best British Pop Act” (Trình diễn pop tốt nhất).

In 2005, they won the Brit Award for Best British Pop Act.

WikiMatrix

Danh mục sách

Book Catalogue

support.google

Một số quốc gia không cho phép các danh mục nhất định.

Some countries don’t allow certain categories.

support.google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.