Danh ngôn tiếng Anh về tự do hay nhất sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh mới, giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu suất cao hơn. Hãy ghi lại những câu danh ngôn tiếng Anh về tự do hay nhất này để học tiếng Anh hiệu suất cao hơn nhé !

Danh ngôn tiếng Anh về tự do hay nhất

danh ngon tieng anh ve tu do hay nhat%202 -danhngon24h

-Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness .
– Luật lệ không khi nào khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do .
The law will never make a man không lấy phí ; it is men who have got to make the law không tính tiền .
– Quyền sở hữu chắc như đinh cũng là quyền của con người như quyền tự do .
Property is surely a right of mankind as real as liberty .
– Tự do không khi nào là đắt đỏ. Nó là hơi thở của cuộc sống. Có điều gì con người lại không từ bỏ để được sống ?
Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living ?
– Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín dị đoan và giáo điều không hề nhốt được nó .
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it .
– Tự do yên cầu rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với tự do là nghĩa vụ và trách nhiệm. Với người không chuẩn bị sẵn sàng trưởng thành, người không muốn mang sức nặng của chính mình, đây là một viễn cảnh đáng sợ .
Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility. For the person who is unwilling to grow up, the person who does not want to carry is own weight, this is a frightening prospect .
– Cách bảo vệ tự do là đặt nó vào tay nhân dân, cũng có nghĩa là cho họ sức mạnh trong mọi lúc để bảo vệ nó một cách hợp pháp và trước những tòa án nhân dân công lý .
The way to secure liberty is to place it in the people’s hands, that is, to give them the power at all times to defend it in the legislature and in the courts of justice .
– Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó .
Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people .
– Sự tự do về chính trị, sự tự do của một vương quốc và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu !
Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood !
– Không thể có tự do thật sự mà không có tự do vấp ngã .
There can be no real freedom without the freedom to fail .
– Tôi tự do, mặc dầu xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng hoàn toàn có thể gật đầu được, tôi đồng ý chúng ; nếu tôi thấy chúng quá không dễ chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm .
I am không lấy phí, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them ; if I find them too obnoxious, I break them. I am không tính tiền because I know that I alone am morally responsible for everything I do .

danh ngon tieng anh ve tu do hay nhat%203 -danhngon24h

– Kẻ thù của tự do là tiêu tốn lãng phí, hờ hững, phóng đãng, và thái độ xảo quyệt muốn có mà chẳng bỏ công .
Freedom’s enemies are waste, lethargy, indifference, immorality, and the insidious attitude of something for nothing .
– Hãy nhất quyết đừng để mình trở nên nghèo túng : hãy sử dụng ít hơn bạn có. Sự nghèo túng là quân địch lớn so với niềm hạnh phúc của con người ; nó tàn phá tự do, và nó khiến một vài đức hạnh trở thành không thực tiễn, và số còn lại cực kỳ khó khăn vất vả .
Resolve not to be poor : whatever you have, spend less. Poverty is a great enemy to human happiness ; it certainly destroys liberty, and it makes some virtues impracticable, and others extremely difficult .

-Con người sinh ra tự do, và ở bất cư đâu anh ta cũng bị xiềng xích.

Man is born không lấy phí, and everywhere he is in shackles .
– Tự do không là gì khác ngoài thời cơ trở nên tốt đẹp hơn .
Freedom is nothing but a chance to be better .
– Tự do không đáng để có nếu nó không gồm có tự do được sai lầm đáng tiếc .
Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err .
– Người không mạo hiểm điều gì, không làm gì, không có gì, chẳng là gì .
Anh ta hoàn toàn có thể tránh được đau buồn và thống khổ ,
Nhưng anh ta không hề học hỏi, cảm nhận, biến hóa, trưởng thành hay thực sự sống .
Bị xiềng xích bởi sự khuất phục, anh ta là kẻ nô lệ đã từ bỏ toàn bộ tự do .
Chỉ người dám mạo hiểm mới có tự do .
The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing .
He may avoid suffering and sorrow ,
But he cannot learn, feel, change, grow or live .
Chained by his servitude he is a slave who has forfeited all freedom .
Only a person who risks is không lấy phí .
– Mong sao tất cả chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất kể điều gì mình muốn, mà là thời cơ làm điều đúng đắn .
May we think of freedom, not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right .
– Có sự nhiệt huyết rõ ràng so với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành vi can đảm và mạnh mẽ và anh hùng .
There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism .
– Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tối cao tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến tâm lý, lựa chọn và sức mạnh .
Liberty, according to my metaphysics is a self-determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power .
– Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài thắng lợi .
Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories .
– Lịch sử của quốc tế chính là tiến trình của ý thức tự do .
The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom .
– Cách duy nhất để ứng phó với một quốc tế không tự do là trở nên tự do tuyệt đối đến mức thậm chí còn sự sống sót của bạn cũng là phản kháng .

The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.

– Không có tự do, không có nghệ thuật và thẩm mỹ ; thẩm mỹ và nghệ thuật chỉ sống dựa vào sự gò bó nó tự tạo nên cho mình, và sẽ chết dưới mọi dạng khác .
Without freedom, no art ; art lives only on the restraints it imposes on itself, and dies of all others .
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về tự do sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh mê hoặc, chúc bạn học tiếng Anh hiệu suất cao !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.