5/5 – ( 10 bầu chọn )

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears. – John Lennon

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bè bạn chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc sống bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt .

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn, danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn 1

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend. – Albert Camus

Đừng đi trước tôi ; tôi hoàn toàn có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi ; tôi hoàn toàn có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi .

Be slow in choosing a friend, slower in changing. – Benjamin Franklin

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn .

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. – Helen Keller

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng .

There is a scarcity of friendship, but not of friends. – Thomas Fuller

Tình bạn thì hiếm, nhưng bè bạn thì không hiếm .

The only way to have a friend is to be one. – Ralph Waldo Emerson

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn .

The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance. – Mahatma Gandhi

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện kèm theo .

Xem thêm: Những câu nói hay về nghịch cảnh

The friend is the man who knows all about you, and still likes you. – Elbert Hubbard

Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn .

In order to have friends, you must first be one. – Elbert Hubbard

Để có bạn hữu, tiên phong bạn phải làm một người bạn đã .

It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. – Ralph Waldo Emerson

Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn hoàn toàn có thể ngu ngốc khi ở bên họ .

The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired. – Robert Southey

Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian hoàn toàn có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu vắng không khi nào được lấp đầy .

A man’s friendships are one of the best measures of his worth. – Charles Darwin

Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta .

Frienship is a single soul dwelling in two bodies. – Aristotle

Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác .

Friends are born, not made. – Henry Brooks Adams

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra .

If you have two friends in your lifetime, you’re lucky. If you have one good friend, you’re more than lucky. – S.E. Hinton

Nếu bạn có hai người bạn trong đời, bạn thật như mong muốn. Nếu bạn có một người bạn tốt, bạn còn suôn sẻ hơn nhiều .

He’s my friend that speaks well of me behind my back. – Thomas Fuller

Ai nói tốt về tôi sau sống lưng tôi chính là bạn của tôi .

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it. – Frank Tyger

Nếu bạn không hề nâng gánh nặng lên khỏi sống lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy nỗ lực làm nhẹ nó .

The best time to make friends is before you need them. – Ethel Barrymore

Thời điểm tốt nhất để kết bạn là trước khi bạn cần họ .

Reprove your friends in secret, praise them openly. – Publilius Syrus

Trách bạn kín kẽ nhưng khen bạn công khai minh bạch .

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn, danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn 2

A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked. – Bernard Meltzer

Một người bạn chân chính là người luôn nghĩ rằng bạn là một quả trứng tốt mặc dầu anh ấy biết rằng bạn hơi bị nứt .

Rare as is true love, true friendship is rarer. – La Fontaine

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn .

Friendship may, and often does, grow into love, but love never subsides into friendship. – Lord Byron

Tình bạn hoàn toàn có thể và thường tăng trưởng thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không khi nào dịu đi thành tình bạn .

Friendship is Love without his wings! – Lord Byron

Tình bạn là Tình yêu không có cánh !

Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love. – Jane Austen

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì tuyệt vọng trong tình yêu .

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne. – Samuel Johnson

Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay ; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm mừng quýnh .

Love is blind; friendship closes its eyes. – Friedrich Nietzsche

Tình yêu là mù quáng ; tình bạn là nhắm mắt xuôi tay .

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn

If you see a friend without a smile; give him one of yours. – Khuyết danh

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó .

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down. – Khuyết danh

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ chăm sóc phá vỡ chúng .

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows. – Khuyết danh

Tình bạn nhân đôi niềm vui và san sẻ nỗi buồn .

Prosperity makes friends and adversity tries them. – Khuyết danh

Sự giàu sang tạo nên bè bạn và sự hoạn nạn thử thách họ .

Never explain; your real friends don’t need it, and your enenmys won’t believe you anyways. – Khuyết danh

Đừng khi nào lý giải ; bạn hữu thật sự không cần nó, và quân địch đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu .

A friend in need is a friend in deed. – Khuyết danh

Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình .

Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities. – Khuyết danh

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự độc lạ, không riêng gì đơn thuần là chiêm ngưỡng và thưởng thức sự tương đương .

It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers. – Khuyết danh

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ .

Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer. – Khuyết danh

Bạn bè là những người khan hiếm hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu vấn đáp .

Friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it is lost. – Khuyết danh

Tình bạn giống như sức khỏe thể chất tốt, giá trị của nó ít được nhận ra cho tới khi nó đã bị đánh mất .

A friend is like the north star, you look to them when you lose your way. – Khuyết danh

Một người bạn cũng giống như ngôi sao 5 cánh bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường .

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer. – Khuyết danh

Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi trò chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu sang hơn .

Good friends are like stars, you can’t always see them but you know they’re there. – Khuyết danh

Những người bạn tốt giống như những vì sao, không phải khi nào bạn cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy họ nhưng bạn biết họ ở đó .

Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. – Khuyết danh

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không hề quên béng .

Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say. – Khuyết danh

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói .

Xem thêm: Những câu nói hay về lắng nghe

Friends buy you food. Best friends eat your food. – Khuyết danh

Bạn bè mua thức ăn cho bạn. Bạn thân ăn thức ăn của bạn .

A best friend is like a four leaf clover, hard to find, lucky to have. – Khuyết danh

Bạn thân cũng giống như cỏ bốn lá, khó tìm, may ra mới có .

Good friends don’t let their friends do stupid things alone. – Khuyết danh

Những người bạn tốt không để bạn mình làm những điều ngu ngốc một mình .

Friends give you a shoulder to cry on. But best friends are ready with a shovel to hurt the person that made you cry. – Khuyết danh

Bạn bè cho bạn một bờ vai để khóc. Nhưng người bạn thân nhất đã chuẩn bị sẵn sàng với một cái xẻng để làm tổn thương người đó làm cho bạn khóc .

Best friends don’t necessarily have to talk every day. They don’t even need to talk for weeks. But when they do, it’s like they never stopped talking. – Khuyết danh

Bạn thân không nhất thiết phải trò chuyện mỗi ngày. Họ thậm chí còn không cần trò chuyện trong nhiều tuần. Nhưng khi họ làm vậy, giống như họ không ngừng nói .

Friends will tell you if your face is dirty. Best friends will make it dirtier. – Khuyết danh

Bạn bè sẽ cho bạn biết nếu mặt bạn bị bẩn. Bạn thân sẽ làm cho nó bẩn hơn .

Best friends don’t care if your house is clean. They care if you have wine. – Khuyết danh

Bạn thân không chăm sóc nhà bạn có sạch không. Họ chăm sóc bạn có rượu hay không .

One kiss breaches the distance between friendship and love. – Khuyết danh

Một nụ hôn phá vỡ khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu .

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. – Khuyết danh

Với quốc tế, bạn hoàn toàn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn hoàn toàn có thể là cả quốc tế .

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.