Kiên trì là một tính cách, hoàn toàn có thể do di truyền, môi trường tự nhiên sống hoặc tập luyện mà có. Những người có “ gen ” kiên trì sẽ có những biểu lộ về mặt hình tướng của người kiên trì. Đó là khí tiên thiên .

Xem thêm:

Kiên trì và nhẫn nại hay thường được gọi là kiên nhẫn. Edison đưa ra công thức để trở thành thiên tài là 10% của năng khiếu còn lại 90% là do kiên trì.Tính cách này hoàn toàn có thể mạnh lên hoặc yếu đi do môi trường tự nhiên có những tác động ảnh hưởng hàm dưỡng hay sở tập. Các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể nhận ra sớm ở con mình và có những giải pháp tương thích để hình thành tính kiên trì ở con mình. Với người lớn, nếu nhận biết mình không được kiên trì hoàn toàn có thể tập luyện để cải tổ phần nào tính cách này của mình. Xem thêm : Rèn luyện tính kiên trì để thành công xuất sắc Kiên trì và nhẫn nại hay thường được gọi là kiên trì. Edison đưa ra công thức để trở thành thiên tài là 10 % của năng khiếu sở trường còn lại 90 % là do kiên trì .

Danh ngôn hay về lòng kiên trì

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer .

Albert Einstein

Tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Lần thứ một trăm tôi đúng.

I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right .
Albert Einstein

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success .
Elbert Hubbard

Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.

Energy and persistence conquer all things .
Benjamin Franklin

Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.

Great works are performed not by strength, but by perseverance .
Samuel Johnson

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.

The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

William Faulkner

Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì.

No problem can withstand the assault of sustained thinking .
Voltaire

Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all .
Dale Carnegie

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing .
Rene Descartes

Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cuối cùng, chịu đựng những giờ cuối cùng trôi qua. Chiến đấu tới cuối cùng… là đặc tính chúng ta cần có để đối diện với tương lai như những người kết thúc.

All endeavor calls for the ability to tramp the last mile, shape the last plan, endure the last hours toil. The fight to the finish spirit is the one … characteristic we must posses if we are to face the future as finishers .
Henry David Thoreau

 

Mọi việc có ý nghĩa, mọi thành tựu lớn lao, đều được tựu thành từ việc giữ vững tầm nhìn, và thường ngay trước thành tựu lớn, ta đối mặt với thất bại và nản lòng.

Every great work, every big accomplishment, has been brought into manifestation through holding to the vision, and often just before the big achievement, comes apparent failure and discouragement .
Florence Scovel Shinn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.