Mục lục
1Mạnh Tử – trí tuệ qua danh ngôn1Về Mạnh Tử3Chương 1 : Giáo dục đào tạo và hiếu học41. Tất hữu sự yên, nhi vật chính, tâm vật vong, vật trợ …72. Thuật bất khả bất thận dã103. Nhất tề nhân phó chi, chúng sở nhân hưu chi, tuy nhật …134. Giáo dã tất dĩ chính, dĩ chính bất hành, đoạn cho dĩ nộ ; …165. Cổ giả dị tử nhi giáo chi. phụ tử chi gian bất trách …186. Trung giả dưỡng bất trung, tài giả thiện bất tài, cố nhân …217. Bắc học nhi tường thuyết chi, tướng dĩ phản thuyết ước chi248. Dĩ hữu thiên hạ chi thiện sĩ vi vị túc, hựu thượng luận …269. Tuy hữu thiên hạ dị sinh chi vật dã, nhất nhật bạo chi, …2910. Kim phù dịch chi vi sổ, tiểu sổ dã. bất chuyên tâm trí …3211. Học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hĩ !3412. Nghệ chi giáo nhân xa, tất chí vu xác, học giả diệt tất …3513. Giáo diệc đa thuật hĩ, dư bất tiết chi hối dã giả, thị …3814. Nhân chi hữu đức tuệ thuật trí giả, hằng tồn hồn sấn …4015. Khổng tử đăng Đông sơn nhi tiểu Lỗ, đăng Thái sơn nhi …4216. Lưu thủy chi vi vật dã, bất doanh khoa bất hành ; quân tử …4417. Hữu vi giả, tự nhược chuyết tĩnh, chuyết tĩnh cửu nhận …4618. Quân tử chi sở dĩ giáo giả ngũ : hữu như thời vũ hóa cho …4819. Đại tượng bất vi chuyết công, cải phế thằng mặc ; nghệ …5020. Hiệp quý nhi vấn, hiệp hiền nhi vấn, hiệp trưởng nhi …5121. Tận tín thư, tắc bất như vu thư5322. Tử tượng luân dư năng dữ nhân quy củ, bất năng sử nhân …5623. Sơn kinh chi khê gian, giới nhiên dụng chi nhi thành lộ, …57Chương 2 : Con đường tự tu dưỡng5924. Ngũ thập bộ tiếu bách bộ6225. Tự phản nhi bất súc, tuy hạt khoán bắc, ngô bất chủy …6426. Phù chí, khí chi soái dã, khí thể chi sung dã6627. Trì kỳ chí vô bạo kỳ khí6828. Chí đài tắc động khí, khí nhất tắc động chí dã7029. Ngã tri ngôn, ngã thiện dưỡng ngôn khoát nhiên chi khí7330. Kỳ vi khí dã, chí đại chí cang, dĩ trực dưỡng nhi vô …7631. Họa phúc vô bất tự kỷ cầu chi giả7832. Phàm hữu tứ đoan vũ ngã giả, trí giai quảng nhi sung chi …8133. Nhân giả như xạ, xạ giả chánh kỷ nhi hậu phát, phát nhi …8234. Cổ chi quân tử, quá tắc cải chi ; kim chi quân tử, quá …8435. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất …8736. tác vụ kỳ tâm, hại vụ kỳ sự, tắc vụ kỳ sự, hại vụ kỳ …8937. Hành hữu bất đắc giả, phản cầu chu kỷ9138. Ngôn phi lễ nghĩa, vi chi tự bạo dã ; ngô thân bất năng …9439. Đạo tại di nhi cầu chư viễn, sự tại dị nhi cầu chư nan9740. Hữu bất ngu chi dự, hữu cầu toàn chi hủy9841. Nhân hữu bất vi dã, nhi hậu khả hĩ hữu vi10142. Quân tử thâm tạo chi dĩ đọa, dục kỳ tự đắc chi dã10343. Thanh văn quá tình, quân tử sĩ chi10544. Do nhân nghĩa hành, phi hành nhân nghĩa dã10745. Quân tử hữu chung thân chi ưu, vô nhất triêu chi hoạn dã10946. Phù vị phi kỳ hữu nhi thủ chi giả, đạo dã, vô loại chí …11147. Tùng kỳ đại thể vi đại nhân, tùng kỳ tiểu thể vi tiểu …11348. Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải. Khốn vu tâm, hành vu …11549. Sinh vu ưu hoạn, nhi tử vu an nhàn dã11650. Nhân bất khả dĩ vô sĩ, vô sĩ chi sĩ, vô sĩ hĩ !11951. Sĩ cùng bất thất nghĩa, đạt bất ly đạo12052. Kê minh nhi khởi, tư tư vi thiện giả, thuấn chi đồ dã, …12353. Hình thức thiên tính dã, duy khánh nhân nhiên hậu khá dĩ …12654. Quân tử dẫn nhi bất phát, dược như dã. Trung đạo nhi …12855. Khả dục chi vị thiện, hữu chư kỷ chi vị tín, sung thực …13156. Dưỡng tâm mạc vu quả dục, kỳ vi nhân dã quả dục, tuy hữu …134Chương 3 : Quan niệm về trí tuệ của con người13457. Cố tả hữu nhi ngôn tha13758. Bí từ tri kỳ sở tệ ; dâm từ tri kỳ sở hiểm ; tà từ tri kỳ …14159. Vô sở nhi quỹ chi, thị hóa chi dã. Yên hữu quân tử nhi …14360. Chí sĩ bất vong tại cấu hác, dũng sĩ bất vong táng kỳ …14661. Uông kỷ giả, vị hữu năng trực nhân giả dã14962. Hung trung chính, tắc mâu tử mạo yên ; hung trung bất …15263. Cung giả bất vũ nhân, kiệm giả bất đoạt nhân15564. Nhân chi dịc kỳ ngôn dã, vô kỳ nhĩ hĩ !158

65. Nhân chi hoạn tại hiếu vi nhân sư

16066. Ngôn vô thực, bất tường. Bất tường chi thực, tệ hiền giả …16467. Quân tử khả tư dĩ kỳ phương, nan vong dĩ phi kỳ đạo16668. Sĩ chi vu nhân đại hĩ, vi cơ biến ch16969. Vu bất khả dĩ nhi dĩ giả, vô sở bất dĩ, vu sở hậu giả …17170. Hiếu danh chi nhân, năng nhượng thiên thặng chi quốc, …17571. Ngôn cận nhi chỉ viễn giả, thiện ngôn dã, thủ ước nhi …177Chương 4 : Quan hệ giao tế và cách đối nhân xử thế17872. Lão ngô lão dị cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nahan …18173. Cổ chi nhân sở dĩ đại quá nhân giả, vô tha yên, thiện …18274. Dĩ lực phục nhân giả, phi tâm phục dã, lực bất thiệm dã, …18675. Quân tử mạc đại hồ dữ nhân vi thiện18876. Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ19077. Nhân chi hữu đạo dã, bão thực noãn y, dật cư nhi vô …19378. Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chánh vị, …19779. Quy củ, phương viên ngân sách dã ; thánh nhân, nhân luận …19980. Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã ; cữu nhược thụ chi dĩ thủ …20281. Nhân chi thực, sự thân thị dã, nghĩa chi thực, tòng …20382. Đại nhân giả, ngôn bất tắc tín, hành bất tắc quả ; duy …20783. Ái nhân giả nhân hằng ái chi, kính nhân giả nhân hằng …20984. Bất hiệp trưởng, bất hiệp quý, bất hiệp huynh đệ nhi hữu21285. Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc khiêm thiện thiên hạ21386. Trí giả vô bất tri dã, đương vụ chi vi cấp ; nhân giả vô …21787. Sĩ vị khả dĩ ngôn thiểm chi dã, khả dĩ ngôn nhi bất …219Chương 5 : Quan niệm chính trị xuất phát từ lòng nhân22088. Dưỡng sinh táng tử vô hám, vương đạo chi thủy dã22289. Nhân giả vô địch22590. Dĩ đại sự tiểu giả, lạc thiên đạo dã, dĩ tiểu sự đại …22791. Lạc dân chi lạc giả, dân diệc lạc kỳ lạc, ưu dân chi ưu …22992. Tòng lưu hạ nhi vọng hữu, vị chi lưu ; tòng lưu thượng …23193. Tiện nhân giả, vị chi tiện ; tiện nghĩa giả, vị chi tiện23394. Quân tử bất dĩ kỳ sở dĩ dưỡng nhân giả hại nhân23595. Dĩ lực giá nhân giả bá, bá tất hữu đại quốc, dĩ đức hành …23796. Hiền giả tại vị, năng giả tại chức, vương quốc nhàn giả, …23997. Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa24198. Quân tử chi đức, phong dã, tiểu nhân chi đức, thảo dã ….24399. Đằng Văn Công vấn vi quốc, Mạnh Tử viết : ‘ Dân sự bất khả …245100. Trách nan vu quân, vị chi cung ; trần thiện bế tà, vị …247101. Quân nhân mạc bất nhân, quân nghĩa mạc nhất nghĩa, quân …249102. Quân tử bình kỳ chánh, hành ty nhân khả dã, yên đắc …251103. Quân chi thị thần như thủ túc, tắc thần thị quân như …253104. Dĩ thiện phục nhân giả, vị hữu năng thục nhân giả dã, …255105. Hữu thiên tước giả, hữu nhân tước giả : nhân nghĩa trung …257106. Bất giáo dân nhi, dụng chi, vị chi ương dân, ương dân …258107. Quân tử chi vu vật dã, ái chi nhi phất nhân ; vu dân dã, …261108. Chu vu lợi giả hung niên bất năng sát chu vu đức giả tà …262109. Chư hầu chi bảo tam, thổ địa, nhân dân, chánh sự, bảo …266Chương 6 : Tính mệnh người và trời tích hợp là một267110. Quân tử chi vu cầm thú dã, kiến kỳ sinh bất nhẫn kỳ tử, …269111. Quyền, nhiên hậu tri khinh trọng ; độ, nhiên hậu tri …272112. Vô hằng sản nhi hữu hằng tâm giả, duy sĩ vi năng ; nhược …276113. Quân tử tạo nghiệp thùy thống, vi khả tục dã. Nhược phù …279114. Hành hoặc sứ chi, chỉ hoặc ni chi, hành chỉ, phi nhân …282115. Phù nhân, thiên chi tôn trước dã, nhân chi an trạch dã ….285116. Bất nhân, bất trí, bất lễ, bất nghĩa nhân dịch dã288117. Thành giả, thiên chi đạo dã. Tư thành giả, nhân chi đạo …290118. Đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tâm giả dã293119. Mạc chi vi nhi vi giả, thiên dã ; mạc chi chí nhi trí …296120. Khổng Tử tiến dĩ lễ, thối dĩ nghĩa, đắc chi bất đắc …299121. Nhân nghĩa lễ trí, phi do ngoại lạc ngã, ngã cố hữu chi …300122. Phú tuế, đệ tử đa lại ; hung tuế, đệ tử đa bạo. Phi …304123. Sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng305124. Tận kỳ tâm giả, tri kỳ tính dã, tri kỳ tính tắc tri …309125. Mạc phi mệnh dã, thuận thụ kỳ chánh ; thị cố tri mệnh …311126. Vạn vật giai bị vu ngã hĩ. Phản thân nhi thành lạc mạc …315127. Nhân chi sở bất học nhi năng giả kỳ lương năn dã ; sở …318128. Quân tử hữu tâm lạc, nhi vương thiên hạ bất dữ tồn yên !320130. Cư nhân do nghĩa, địa nhân chi sự bị hĩ !324131. Nhân dã giảm, nhân dã. Hợp nhi ngôn chi, đạo dã327132. Nhân giai hữu sở bất nhẫn, đạt chi vu kỳ sở nhẫn dã ; …329Mục lục

Bạn đang xem ở chính sách Xem thử bấm vào đây để mua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.