Các y sĩ thời nay chống lại bệnh tật với thành quả mỹ mãn nhiều hơn.

Modern physicians have enjoyed much greater success in their battle against disease.

jw2019

Và việc này bắt đầu từ từng y sĩ một.

And it starts with one physician at a time.

QED

Y sĩ Lu-ca viết về sự tường thuật của ông như sau:

Of his own Gospel account, the physician Luke wrote:

jw2019

Một số y sĩ đã kết luận rằng nổi giận có hại cho sức khỏe

A number of physicians have concluded that venting anger is unhealthy

jw2019

Việc đó xảy ra vào lúc y sĩ vừa vào bệnh viện, bệnh mới khởi phát.

At that time the doctor had just entered a hospital and the disease was only beginning.

Literature

Thằng lớn nhất, Ricardo, là người được tôn trọng trong cộng đồng y sĩ.

The oldest of whom, Ricardo, was a respected member of the medical community.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng làm thế nào Đông y sĩ chẩn đoán được bệnh?

But how does the doctor of Chinese medicine arrive at the diagnosis?

jw2019

Tất cả các em, những y sĩ tương lai cần thiết phải thử qua.

everyone of you, our doctors to-be should experience this.

OpenSubtitles2018. v3

Giữ chân các y sĩ lành nghề là một vấn đề.

Retention of skilled practitioners is a problem.

WikiMatrix

Nha tá phụ giúp nha sĩ tương tự như y tá phụ giúp y sĩ.

They gave the full-time service equivalent to that of a graduate nurse.

WikiMatrix

Ông cũng nhận thêm một công việc là y sĩ trong Hải quân Nga.

He also took on an additional job as a medic in the Russian Navy.

WikiMatrix

Người y sĩ có thể tin rằng tiếp máu có lợi nhiều hơn là có hại cho sức khỏe.

He may believe that potential benefits of a transfusion outweigh the health risks posed by the blood itself .

jw2019

Máximo Sison Viola (1857-1933) là một nhà tuyên truyền, nhà văn, nhà lãnh đạo cách mạng và một y sĩ tại Bulacan, Philippines.

Máximo Viola y Sison (October 17, 1857 – September 3, 1933) was a propagandist, writer, revolutionary leader and doctor from Bulacan, Philippines.

WikiMatrix

Hơn nữa, ngài có thể làm những điều mà không một y sĩ loài người nào có thể làm được.—Lu-ca 5:27-32.

Moreover, he was able to do what no ordinary human physician can do. —Luke 5:27-32.

jw2019

Mặt khác, những y sĩ khác hiện nay hầu như loại bỏ hẳn việc truyền máu trong cách hành nghề của mình.

On the other hand, others now essentially eliminate blood transfusions altogether from their practice.

jw2019

Văn kiện còn liệt kê thêm năm vị bác sĩ và một y sĩ được cho là đã điều trị cho Jackson .

The document lists another five doctors and a nurse practitioner who reportedly treated Jackson .

EVBNews

Các y sĩ biết rằng bất cứ lúc nào máu ngừng chảy tới một cơ quan, thì bắt đầu có vấn đề.

Physicians know that whenever blood ceases to flow to an organ, trouble begins.

LDS

Ung thư đã lan tràn khắp nơi trong thân thể cô, và các y sĩ giải phẫu chẳng thể làm gì được.

The cancer had already spread throughout her body, and the surgeons could do little.

jw2019

Đó là khi chức năng của tim trở nên minh bạch khi y sĩ phải quan sát hoạt động của van tim.

That’s when its functions become apparent as medics get to observe the motion of the heart’s valves .

ted2019

Nhiều y sĩ cổ động việc tiếp tục phát triển các thứ thuốc và kỹ thuật khiến việc truyền máu giảm hẳn đi.

Many physicians advocate continuing to develop medications and techniques that drastically reduce the use of transfused blood.

jw2019

Dĩ nhiên, những y sĩ kính sợ Đức Chúa Trời vào thời Y-sơ-ra-ên xưa không dùng phù phép ma thuật.

Of course, a God-fearing physician in ancient Israel would not have employed spiritistic practices.

jw2019

Vào lúc đó, chính quyền thực dân của Đông Ấn Hà Lan quyết định lập một trường học để đào tạo các y sĩ.

At that time, the colonial government of the Dutch East Indies established a school to train medical assistants.

WikiMatrix

Vài y sĩ và nhân viên bệnh viện có quan điểm sai lầm nào về thái độ của chúng ta đối với việc tiếp máu?

Some doctors and officials have what incorrect view as to our stand on blood?

jw2019

THẢM HỌA AIDS đã buộc các nhà khoa học và y sĩ phải có thêm những biện pháp khác nhằm làm phòng mổ an toàn hơn.

THE tragedy of AIDS has compelled scientists and physicians to take additional steps to make the operating room a safer place.

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.